About WingCorp

วิงคอร์ปเป็นสถาบันที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆทางการบินและมีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้ด้านการบินมาพัฒนาศักยภาพด้านการบินในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เราจึงมีโครงการคัดเลือกฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่ต้องการเป็นนักบินสากล เรียนหลักสูตรการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมจัดการเอกสาร ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน

หากคุณมีความฝันที่จะเป็นนักบินมืออาชีพตามหลักสากล อย่าได้ลังเลที่จะติดต่อเรา โรงเรียนการบินมีหลายมาตรฐาน หลายรูปแบบ คุณจะเลือกแบบไหนให้เป็นแบบของคุณ

Why Choose WingCorp

History

“วิง คอร์ป” เป็นสถาบันที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาทางการบินสากลและมีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพด้านการบินในประเทศไทย โดยในส่วนหนึ่งนั้นได้เห็นความสำคัญของนักบินและต้องการให้นักบินในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น จึงมีแนวทางการส่งเสริมผู้เรียนที่สนใจเรียนการบินในสหรัฐอเมริกา โดยทางเราได้ทำบันทึกของตกลงกับโรงเรียนการบินในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยหลักสูตรของโรงเรียนการบินเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานบริการการบินแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) โรงเรียนการบินได้รับรองตามมาตรฐาน FAR 141 จนถึงปัจจุบันเราได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนการบินชั้นนำของ สหรัฐอเมริกา จำนวนหลายแห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ตรงกับความต้องการสูงสุดของผู้เรียน ซึ่งก่อนเดินทาง   เราได้มีการคัดกรองและฝึกอบรมผู้เรียนจนมีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Reputation

เรามีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการฝึกอบรมและส่งผู้เรียนไปศึกษาการบินในสหรัฐอเมริกา มาเป็นเวลาหลายปี เข้าใจสภาพและปัญหาของผู้เรียนและสามารถทำการแก้ไขให้ผู้เรียนไปถึงจุดประสบความสำเร็จ รวมทั้งเอาใจใส่ผู้เรียนระหว่างไปศึกษาต่างประเทศทุกด้าน เราจึงผลิตผู้เรียนด้านการบินสำเร็จตามหลักสูตรสากลมาเป็นจำนวนมาก  และเรามีทีมงานนักบินจากสายการบินชั้นนำในประเทศ อาจารย์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ชาวต่างประเทศมาคอยให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้เรียนตั้งแต่ต้นจนสำเร็จกลับมาเป็นนักบินแอร์ไลน์ในประเทศไทย

Opportunity
เราช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจอยากเป็นนักบิน ได้ประสบการณ์การบินที่เหนือกว่า โดยไปเรียนการบินสากลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษา มีโอกาสในการเก็บชั่วโมงบินที่ง่ายกว่า ประหยัดกว่า แถมสามารถหารายได้พร้อมเก็บชั่วโมงบินไปพร้อมกัน มีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหรือตามความประสงค์ของผู้เรียน โดยเราเป็นผู้ประสานงานให้ทั้งหมด

Uniquely Qualified

 1. สถาบันเราเป็นตัวแทนแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถให้ผู้เรียนจบ CPL ได้ทั้งตามมาตรฐาน FAA และ EASA
 2. เรามีหลักสูตรนักบินพาณิชย์ที่เรียนจบแล้วได้รับวุฒิเทียบเท่าวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ตามที่ กพ. รับรอง หรือถ้าต้องการเรียนปริญญาตรีแบบออนไลน์หรือแบบปกติ ให้จบภายใน 4 ปี พร้อมเก็บชั่วโมงบินไประหว่างเรียนก็สามารถทำได้
 3. เราเป็นสถาบันเดียวที่ดูแลผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเป็นนักบินแอร์ไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. ทดสอบความรู้ ความสามารถต่างๆ เพื่อวัดระดับของผู้เรียน
  2. แนะแนวพร้อมนำไปตรวจสุขภาพ Medical Class1
  3. อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Ground School)
  4. จัดหาโรงเรียนที่เหมาะสม ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และงานด้านเอกสารทั้งหมด
  5. เมื่อจบหลักสูตรนักบิน เราจะเป็นผู้ดูแลเรื่อง Convert License
  6. ประสาน และแนะแนวทางการเป็นนักบินของสายการบินต่างๆที่เปิดรับสมัคร

Choose wisely

 1. ผู้เรียนที่สนใจทุกรายจะต้องผ่านการทดสอบ  ความสามารถทางการบิน ทางภาษาอังกฤษ aptitude test และตรวจร่างกาย Medical Class1 ให้ตั้งแต่ต้นเพื่อสามารถประเมินคุณสมบัติของผู้เรียนจนครบหลักสูตร และสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถผ่านตามเกณฑ์  พร้อมไปเรียนต่อต่างประเทศ
 2. สถาบันเราเป็นที่แรกในประเทศไทยที่สามารถส่งผู้เรียนการบินไปเรียนได้ทั้งมาตรฐาน FAA และ EASA ซึ่งทั้ง2มาตรฐานนี้มีข้อดีที่แตกต่างกัน ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งหรือจะเลือกเรียนทั้ง2 มาตรฐานพร้อมๆกันก็ได้
 3. ผู้เรียนที่มาสมัครเรียนขอเพียงมีความพร้อมและตั้งใจจริง สำหรับเอกสารต่างๆ ที่พัก การเป็นอยู่ “วิงคอร์ป” เป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด ตลอดจนให้คำแนะนำทุกขั้นตอนจนถึงสำเร็จเป็นนักบินแอร์ไลน์
 4. อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการเรียน เราจะเตรียมพร้อมให้ทั้งหมด เช่น Ipad mini พร้อมลง App ที่จำเป็นในการบิน , กระเป๋านักบิน , หูฟังมาตรฐานสูงสุด และอื่นๆ
 5. สำหรับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่ามัธยมปลาย สามารถสมัครเรียนการบินจนจบได้ พร้อมรับวุฒิการศึกษาระดับ  ปวส. และสามารถเป็นนักบินได้
 6. เราเป็นตัวแทนที่สามารถจัดขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 2 ประเภท ทั้งแบบ F1 และ M1 โดยคอยดูแลเรื่องเอกสารที่ใช้ประกอบในการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับผู้เรียนการบินซึ่งประกอบด้วย เอกสาร I-20 และเอกสาร SEVIS ซึ่งใช้ในการออกวีซ่าทั้ง 2 แบบ

We are here to help

เรามีทีมงานเป็นจำนวนมากที่คอยดูแลผู้เรียนนักบิน ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายท่านที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือตลอดเวลา  และมีทีมงานคอยประสานงานดูแลผู้เรียนระหว่างการเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

F.A.Q.

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาเรียน

การที่ผู้เรียนจะไปเรียนการบินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ประสบความสำเร็จได้นั้นผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบิน เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาทุกด้านให้ดีขึ้นเมื่อต้องไปอยู่ต่างประเทศ “วิงคอร์ป” จึงได้มีการจัดเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนโดยสอนหลักสูตรการบินให้กับผู้เรียนเบื้องต้นแบบตัวต่อตัว ดำเนินการสอนโดยกัปตันจากสายการบินต่างๆ ซึ่งเป็นอาจารย์จบหลักสูตรการบินจากสหรัฐอเมริกา ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งที่ไม่มีพื้นฐานการบิน นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสถานที่หรือโรงเรียนการบินในต่างประเทศจนจบหลักสูตร ยิ่งไปกว่านั้นเราดูแลเรื่อง Convert License เพื่อสมัครเป็นนักบินแอร์ไลน์ในประเทศไทย

ทำไมการเรียนที่สหรัฐอเมริกาจึงถูกกว่าเมืองไทย

เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องบิน ดังนั้นราคาเครื่องบิน การดูแลรักษา การซ่อมบำรุงจึงมีต้นทุนที่ถูกกว่า ตลอดจนราคาน้ำมันถูกกว่าทั่วไป แต่มาตรฐานของหลักสูตรนักบินเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

อายุขั้นต่ำในการเรียนบินที่สหรัฐอเมริกา

อายุ 18 ปีเป็นต้นไป และมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

เรียนบินจนจบมาแล้วสามารถสมัครงานที่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่

สามารถทำงานเป็นครูการบินที่อเมริกาได้ รายได้ขั้นต่ำ ประมาณ 3,000 USD ต่อเดือน

ระหว่างที่เรียนหากมีปัญหาจะปรึกษาใคร

คณะทำงาน อาจารย์ ทีมงานและพี่เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกท่าน ยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นสมัครเรียนจบการศึกษา จนถึงเป็นนักบินแอร์ไลน์

มีประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุให้ไหม

– มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในวงเงิน 5 ล้านบาท
– สำหรับวงเงินประกันเครื่องบินฝึกหัดในวงเงิน 25,000 USD

คุณวุฒิการศึกษาใดที่ใช้สมัครเรียนการบิน

– มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
– หรือเลือกหลักสูตรเรียน CPL พร้อมรับวุฒิเทียบเท่า ปวส. ที่ กพ. รับรอง

ต้องมีความรู้พื้นฐานการบินมาก่อนหรือไม่ และความรู้ภาษาอังกฤษควรอยู่ระดับไหน

ไม่จำเป็น เพราะทางเราจะมีการทดสอบวัดระดับความสามารถในทุกๆด้าน พร้อมทั้งเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้พร้อมก่อนที่จะไปเรียน

จบแล้วสมัครงานไห้ทันที่ไหม และเป็นที่ยอมรับของประเทศไทยหรือไม่

หลักสูตร CPL ของ FAA และ EASA เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สามารถไป Convert License ได้และนำมาสมัครเป็นนักบินแอร์ไลน์ได้ทุกสายการบินทั่วโลก

ค่าเรียนประมาณเท่าไร และรวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

– ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 1.99-3.49 ล้านบาท   (แล้วแต่โรงเรียนหรือหลักสูตรที่เลือก)
– ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักเรียนการบินประกอบด้วย
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมรถรับส่งจากสนามบินสู่โรงเรียนการบิน
– ค่าที่พักตลอดหลักสูตร พร้อมรถรับ-ส่งไปกลับ
– ค่าประกันชีวิตและเจ็บป่วย วงเงิน 5 ล้านบาท
– ค่าดำเนินการเอกสารทั้งหมด
– ค่าเรียนตลอดหลักสูตร
– ค่าตรวจร่างกาย FAA Medical Class1
– พร้อมของแถมมากมาย เช่น Ipad Mini พร้อม App ที่จำเป็นในการบิน , กระเป๋านักบิน , หูฟังมาตรฐานสูงสุด

สมัครเรียนได้ช่วงเวลาไหน

สมัครเรียนได้ตลอดเวลา เพราะเรามีการเรียนแบบตัวต่อตัว