หลักสูตรนักบินพาณิชย์ (COMMERCIAL PILOT LICENSE)

ระยะเวลา 8-10 เดือน โดยเป็นการเรียนภาควิชาการ 105-135 ชั่วโมง ภาคอากาศ 200-300 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกบินที่ได้รับการรับรองจาก FAA FAR141 หรือ EASA ประกอบด้วย การเรียนและฝึกบินกับเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดี่ยว เครื่องบินหลายเครื่องยนต์ และเครื่องวัดประกอบการบิน

 • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 1.99-3.49 ล้านบาท
 • ระยะเวลา 8-10 เดือน โดยเป็นการเรียนภาควิชาการ 105-135 ชั่วโมง ภาคอากาศ 200-300 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกบินที่ได้รับการรับรองจาก FAA FAR141 หรือ EASA
 • การเรียนและฝึกบินกับเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดี่ยว (Airplane Single Engine Land)
 • ความสามารถในการบินกับเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating)
 • ความสามารถในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating)
 • สามารถเรียนเพิ่มหลักสูตร ATPL (Airline Transport Pilot License) หรือ Type Rating ได้ตามความต้องการ
 • มีหลักสูตรพิเศษ ค่าใช้จ่าย 4.29 ล้านบาท สามารถเก็บชั่วโมงบินได้ 1,500 ชั่วโมง ใช้เวลา 2 ปี

โครงการเรียนการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนักบินพาณิชย์

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • การศึกษาขั้นต่ำจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามมาตรฐาน FAA Medical Class 1
 • ไม่ติด Blacklist ห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรผู้เรียนการบินประกอบด้วย

 • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ค่าตรวจร่างกาย FAA Medical Class1
 • ค่าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเบื้องต้น (Ground School)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมรถรับส่งจากสนามบินสู่โรงเรียนการบิน
 • ค่าที่พักตลอดหลักสูตร พร้อมรถรับ-ส่งไปกลับ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • ค่าดำเนินการเอกสารทั้งหมด
 • ค่าดำเนินการ Convert License และสอนเตรียมตัวสอบ Aptitude Test
 • พร้อมของแถมมากมาย เช่น Ipad Mini พร้อม App ที่จำเป็นในการบิน , กระเป๋านักบิน , หูฟังมาตรฐานสูงสุด